หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
     
  ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
ลาดแค เดิม มีชื่อเรียกว่า "รากแค" สันนิษฐานว่ามีที่มาจาก ชาวบ้านได้มีการอพยพจากจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลยมาตั้งถิ่นฐานใกล้กับคลองบอระเพ็ด และบริเวณนั้นมีต้นแคนาหลายต้น อยู่บริเวณคลองบอระเพ็ดเมื่อถึงฤดูฝน ปรากฏว่ามีน้ำหลาก ได้ชะล้างดินบริเวณคลอง ทำให้มองเห็นรากของต้นแคนา มีลักษณะเรียงรายเป็นสีขาว จึงเป็นที่มาของคำว่า “รากแค” ต่อมา ชาวบ้านได้เรียกชื่อเพี้ยนจาก "รากแค" เป็น "ลาดแค" และมีที่มาความเชื่อว่า คำว่า ลาดแค นั้น มาจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะลาดชัน และมีต้นแคนาขึ้นตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อว่า "ลาดแค"
ประวัติหน่วยงาน
ตำบลลาดแค ได้แยกออกจาก ตำบลท่าข้าม เมื่อปี พ.ศ. 2525 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2539 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 17 บ้านคลองโปร่ง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชนแดน ระยะทางประมาณ 26.8 กิโลเมตร ตำบลลาดแค มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ประมาณ 176 ตารางกิโลเมตร หรือ 110,000 ไร่
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,866 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,867 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33

หญิง  จำนวน 4,999 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,786 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 56.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลซับพุทรา
ตำบลบัววัฒนา
อำเภอชนแดน
อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังงิ้ว
ตำบลทุ่งทอง
อำเภอดงเจริญ
อำเภอหนองบัว
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค์
 
ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์


ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ม.15
ม.16
ม.17
ม.18
ม.19
ม.20
ม.21
ม.22

ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 
  ประชากร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านลาดแคใต้ 154 142 296 100
2 บ้านดงลาน 167 188 355 166
3 บ้านเขาแม่แก่ 287 294 581 279
4 บ้านเขาน้อย 207 219 426 188
5 บ้านลาดแค 235 232 467 188
6 บ้านโคกยาว 308 345 653 235
7 บ้านถ้ำแก้ว 361 371 732 339
8 บ้านหนองใหญ่ 412 485 897 414
9 บ้านลาดแคเหนือ 279 259 538 172
10 บ้านโคกหนองจอก 261 250 511 188
11 บ้านคลองบน 320 320 640 222
12 บ้านซับยาง 109 104 213 74
13 บ้านวังกำแพง 201 223 424 175
14 บ้านหนองใหญ่ใต้ 214 198 412 133
15 บ้านซับม่วง 219 227 446 149
16 บ้านดงลานใต้ 191 188 379 137
17 บ้านคลองโปร่ง 207 224 431 137
18 บ้านเขาปูน 125 149 274 99
19 บ้านศรีรัตนะ 155 159 314 93
20 บ้านคลองบนใต้ 184 173 357 126
21 บ้านซับตะเคียน 103 116 219 82
22 บ้านโคกน้อยพัฒนา 168 133 301 90
รวม 4,867 4,999 9,866 3,786