หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์
"เกษตรชุมชนพัฒนา ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาในท้องถิ่นก้าวไกล ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวลาดแค
1
2
3
 
 
 
AEC
The ASEAN Economic Community
พัฒนาศักยภาพ เตรียมพร้อมสำหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
One Vision, One Identity One Community

นายคนองเดช ศรีจริยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา/
รายงานการประชุม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 7 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 200 
   
 
   
 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 529 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาตร 3 [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาตร 2 [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาตร 1 [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบ Cape Seal ม 8 ช่วง 1 [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
เปิดเผยราคากลาง [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านโคกยาว ม6 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบเคพซีล (Cape Seal) รห [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศผล คู่สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 - 29 เมษายน 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 62 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 7 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 117 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
   
 

วิสาหกิจชุมชนบ้านดงลาน หมู่ที่ 2 ต.ลาดแค
 

วัดซับตะเคียน (ภูพระธาตุ)
   
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ลาดแค พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2384  [ 18 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18151-18212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2383 [เอกสารแนบ]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18002-18774 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18213-18288 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
   
 
   
 
พช0023.1/ว697 แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์(ศปก.สถจ.)  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว698 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5736 แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5732 ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ว 5711 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่ กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564  [ 17 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว5681 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5704 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 693 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5710 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 694 การอบรมออนไลน์ให้กับครูเเละบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5668 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/15193 การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูฯ (กรณีเยียวยา) พ.ศ. 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 5692 การคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ 15190 ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะปนเปื้อนขยะติดเชื้อ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5694 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5645 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 685 การจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
พช0023.3/ว 5634 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5 / ว5643 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
   
 
   
 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดเทศบาล [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย ลงหิ [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินค [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู นายกเทศมตรีและกองสาธารสุขและสิ่งแวดเทศบาลตำบลวังชมภูร่วมกับคณะกรรมการตลาดเทศบาลต [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชมภู ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลวังชมภู ประจำปี [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บุ่งน้ำเต้า โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
อบต.ท้ายดง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสาย [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ข้อบังคับว่าด้วจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายดง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างดำเนินการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม คู่มือเอกสารความรู้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาช [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั [ 12 ต.ค. 2564 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 4769  ตอบ 4  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789

ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ลาดแค
โทร. 090-101-1669