หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562 ข้อ 31 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 19 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563  และมติการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 13.43 น. โดย คุณ สมเกียรติ แก้วพินิจ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789