หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
กองการศึกษาฯ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอำนวยการ และข้อมูลข่าวสาร
- งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
ประกอบด้วย
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูล และประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
งานกฎหมายและคดี ประกอบด้วย
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานการดำเนินการทางคดี และศาลปกครอง
งานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ประกอบด้วย
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
 
งานการเงิน ประกอบด้วย
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
งานบัญชี ประกอบด้วย
- งานบัญชี
- งานทะเบียน คุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงิน และงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ประกอบด้วย
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุม และเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประกอบด้วย
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์
- งานตรวจสอบภายใน
   
 
งานก่อสร้าง ประกอบด้วย
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
ประกอบด้วย
- งานประเมินราคา
- งานควบคุม การก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบ และบริการข้อมูล
งานประสานสาธารณูปโภค
ประกอบด้วย
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
งานผังเมือง ประกอบด้วย
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
   
   
   
   
   
   
   
 
งานบริหารงานการศึกษา
ประกอบด้วย
- งานแผนและวิชาการ
- งานศึกษาปฐมวัย
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน
- งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
- งานบริหารทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
กองส่งเสริมการเกษตร
 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหาร และสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข ประกอบด้วย
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษา และควบคุมโรคติดต่อ
งานรักษาความสะอาด
ประกอบด้วย
- งานรักษาความสะอาด
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
งานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน
งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี
ประกอบด้วย
- งานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก และเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจการเด็ก เยาวชนและสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพ และข้อมูลแรงงาน
- งานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- งานส่งเสริม และพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
 
งานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย
- งานวิชาการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริม และปรับปรุงขยายพันธุ์พืช
- งานป้องกัน และรักษาโรคและศัตรูพืช
- งานเพาะชำและปุ๋ย
- งานส่งเสริมการแปรรูป และผลิตภัณฑ์การเกษตร
- งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร
งานส่งเสริมปศุสัตว์ ประกอบด้วย
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานควบคุม และป้องกันโรคระบาด