หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกันแล ะบรรเทาสาธารณภัย
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกิจการสภา
   
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารสัญญา
 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
  กองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
   
   
 
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานกิจการสตรีและคนชรา
   
   
   
   
 
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานวิจัยและ พัฒนาการเกษตร