หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  บุคลากร
 


นายคนองเดช ศรีจริยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวกันทิมา อุ่นแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.


นางสาวปัญจรัตน์ บัวมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


สิบเอกสัจจา หงษ์มณี
นิติกรปฏิบัติการ


นายศักดิ์ดา จันทร์ต้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


พันจ่าเอกสายันต์ อยู่เจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นายยศดนัย ทองคำสุก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


นางสาวธัญญ์ชยา วัชระโชคพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมเกียรติ แก้วพินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประเทือง แก้วพินิจ
ภารโรง


นายสิทธิศักดิ์ นามศรี
พนักงานโรงสูบน้ำไฟฟ้า


นายศุภเชษฐ์ ร่องจิก
พนักงานขับรถยนต์


นายเพชรายุทธ สายบุญยัง
คนงาน


นายมนตรี จันทร์ต้น
คนงาน


นางสาวปริยฉัตร บางแก้ว
คนงาน


นางสาวพลอยไพลิน ละขันคำ
คนงาน


นายสมัย อุ่นแก้ว
จ้างเหมาทำความสะอาด
 
 
 
 
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789