หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดแค
 
"เกษตรชุมชนพัฒนา
ธรรมาภิบาลก้าวหน้า
การศึกษาในท้องถิ่นก้าวไกล
ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"
 
พันธกิจ
 
 
การส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำเกษตรชุมชนมาผสมผสานกับเกษตรแนวใหม่จะช่วยให้ลดต้นทุน และพฤติกรรมการใช้สารเคมีลดลงโดยมีการวางแผน และกระบวนการในการดำเนินการทั้งระบบ/พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เกษตรอินทรีย์
 
ส่งเสริมการทำงานให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน การศึกษาในพื้นที่ตำบลลาดแคจะต้องมีศักยภาพที่ทัดเทียมกับพื้นที่ตำบลอื่นทั้งระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และสามารถพัฒนาไปถึงระดับอุดมศึกษาต่อไป
 
ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นหลัก มีความความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว มุ่งเน้น
 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่สำคัญจะดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร

พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภค
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้างปรับปรุง ภาชนะและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำและกำจัดวัชพืช

ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ขุดสระกักเก็บน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน และเด็กด้อยโอกาส

ส่งเสริม สุขภาพเด็กนักเรียนทั้งทางด้านโภชนาการและด้านอาหาร

ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในด้านการพัฒนาสมองอารมณ์ สังคม สติปัญญา