หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดแค
 
"เกษตรชุมชนพัฒนา
ธรรมาภิบาลก้าวหน้า
การศึกษาในท้องถิ่นก้าวไกล
ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"
 
พันธกิจ
 
 
การส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำเกษตรชุมชนมาผสมผสานกับเกษตรแนวใหม่จะช่วยให้ลดต้นทุน และพฤติกรรมการใช้สารเคมีลดลงโดยมีการวางแผน และกระบวนการในการดำเนินการทั้งระบบ/พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เกษตรอินทรีย์
 
ส่งเสริมการทำงานให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน การศึกษาในพื้นที่ตำบลลาดแคจะต้องมีศักยภาพที่ทัดเทียมกับพื้นที่ตำบลอื่นทั้งระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และสามารถพัฒนาไปถึงระดับอุดมศึกษาต่อไป
 
ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นหลัก มีความความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว มุ่งเน้น
 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่สำคัญจะดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร

พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภค
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้างปรับปรุง ภาชนะและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำและกำจัดวัชพืช

ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ขุดสระกักเก็บน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน และเด็กด้อยโอกาส

ส่งเสริม สุขภาพเด็กนักเรียนทั้งทางด้านโภชนาการและด้านอาหาร

ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในด้านการพัฒนาสมองอารมณ์ สังคม สติปัญญา